Chính sách

Chính sách bán hàng và Tiến độ thanh toán

Tiến độ đóng tiền linh hoạt qua 6 đợt/15 tháng.

Đợt 1Đóng 15% ký HĐVV
Đợt 2Sau 90 ngày đóng 15%
Đợt 3Sau 180 ngày đóng 15%
Đợt 4Sau 270 ngày đóng 15%
Đợt 5Sau 360 ngày đóng 15%
Đợt 6Sau 450 ngày đóng 15%
Tiến độ đóng tiền linh hoạt
(Đang cập nhật)

Chuyển lên trên